Valná hromada SHČMS - Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí

V klubovně hasičské zbrojnice se v pátek 12.1.2024 sešlo jednání Valné hromady SHČMS - Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí.

PROGRAM:
 1. Zahájení, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
 2. Volba návrhové komise
 3. Předání vyznamenání
 4. Zpráva výboru o činnosti SDH
 5. Zpráva pokladníka SDH
 6. Zpráva revizorky SDH
 7. Schválení výše členských příspěvků
 8. Návrh rozpočtu
 9. Plán činnosti
 10. Různé, diskuse
 11. Usnesení, závěr
 12. Občerstvení, volná zábava

Jednání zahájil starosta SDH Stanislav Kaisler přivítáním všech přítomných členů SDH a také hostů, kterými byla starosta města Veselí nad Lužnicí Vít Rada a člen výboru okrsku Veselí nad Lužnicí Václav Deutsch z SDH Vlkov. Konstatoval, že dle presenční listiny je z 56 řádných členů Sboru přítomno 42, omluveno 12 a nepřítomni 2 členové SDH, což je potřebná nadpoloviční většina členů a Valná hromada tak je usnášeníschopná. Starosta pan Kaisler následně požádal přítomné, aby společně minutou ticha uctili památku pana Josefa Srnce, který nás 6. února 2023 navždy opustil.

Následně Stanislav Kaisler přítomné seznámil s navrženým programem, který byl schválen v poměru hlasů 42 pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel (42–0–0). Zapisovatelem byl jmenován Karel Horváth, jednatel sboru. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Filípek Roma a Skála Václav (schváleno 42–0–0). Do návrhové komise byli navrženi Karel Macek, Věra Filípková a René Boháč (schváleno 42–0–0).

Vybraní členové poté převzali ocenění. Stužku Za věrnost 10 let Kristýna Filípková a Radka Veselá. Stužku Za věrnost 20 let Jiří Janák.

Náměstek starosty SDH Radek Benda předložil Zprávu o činnosti, Roman Jedlička Zprávu o hospodaření a František Podlaha v zastoupení revizorky Venduly Podlahové Zprávu revizní. Valná hromada dále hlasováním rozhodla, že členské příspěvky na rok 2024 budou pro mladé hasiče 100,- Kč, pro řádné členy 300,- Kč a členové starší 70 let budou od placení členského příspěvku osvobozeni (42–0–0). Následně Stanislav Kaisler přednesl návrh rozpočtu na rok 2024, který byl posléze schválen (42–0–0). S plánem činnosti na rok 2024 seznámil přítomné rovněž starosta SDH Stanislav Kaisler, tento plán byl schválen hlasováním (42–0–0). Valná hromada následně schválila Stanislava Kaislera, Radka Bendu a Romana Urbana jako delegáty na Valnou hromadu okrsku, která se bude konat 26. 1. 2024 (40–2–0).

Starosta pan Stanislav Kaisler představil zájemce o členství pana Josefa Davida, informoval, že výbor SDH jeho členství nedoporučil. Následným hlasováním pan David byl přijat za člena (22–0–20).

V diskusi všichni přítomní hosté poděkovali Sboru za práci v uplynulém období a popřáli mu mnoho úspěchu v roce následujícím. Z pozice velitele zásahové jednotky pan Kaisler konstatoval, že je nutné doplnit zásahovou jednotku a mladé členy. Počet zásahů stoupá a je třeba se připravit na to, že starší generace bude v horizontu pár let muset skončit.

Předseda návrhové komise Karel Macek přednesl návrh na usnesení, které bylo také následně schváleno (41–0–1). Starosta pan Stanislav Kaisler na závěr poděkoval všem za činnost v uplynulém období a popřál všem vše nejlepší v novém roce.

Dokumenty ke stažení:
Zpráva o činnosti
Plán činnosti na příští rok
Usnesení