13. 1. 2023 - Valná hromada SHČMS - Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí

V klubovně hasičské zbrojnice se v pátek 13. 1. 2023 sešlo jednání Valné hromady SHČMS - Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí.

PROGRAM:
 1. Zahájení, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
 2. Volba návrhové komise
 3. Předání vyznamenání
 4. Zpráva výboru o činnosti SDH
 5. Zpráva pokladníka SDH
 6. Zpráva revizorky SDH
 7. Schválení výše členských příspěvků
 8. Návrh rozpočtu
 9. Plán činnosti
 10. Diskuse
 11. Usnesení, závěr
 12. Občerstvení, volná zábava

Jednání zahájil starosta SDH Stanislav Kaisler přivítáním všech přítomných členů SDH a také hostů, kterými byla starosta města Veselí nad Lužnicí Vít Rada, místostarosta města Veselí nad Lužnicí Ladislav Sýkora, vedoucí oddělení IZS na HZS Tábor mjr. Martin Škulina a jednatel okrsku Veselí nad Lužnicí Milan Kopáček z SDH Dráchov. Konstatoval, že dle presenční listiny je z 58 řádných členů Sboru přítomno 41, omluveno 14 a nepřítomen 1 člen SDH, což je potřebná nadpoloviční většina členů a Valná hromada tak je usnášeníschopná. Starosta pan Kaisler následně požádal přítomné, aby společně minutou ticha uctili památku pana Bohumila Koblišky, který nás 14. září 2022 navždy opustil.

Následně Stanislav Kaisler přítomné seznámil s navrženým programem, který byl schválen v poměru hlasů XX pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel (41–0–0). Zapisovatelem byl jmenován Karel Horváth, jednatel sboru. Jako Ověřovatelé zápisu byli navrženi Petr Urban a Jiří Jůn (schváleno 41–0–0). Do návrhové komise byli navrženi Karolína Fukalová, Březina Jaroslav a Iveta Bendová (schváleno 41–0–0).

Vybraní členové poté převzali ocenění. Stužku Za věrnost 20 let Lenka Horváthová, Martina Jedličková. Stužku Za věrnost 60 let Karel Žahour.

Náměstek starosty SDH Radek Benda předložil Zprávu o činnosti, Roman Jedlička Zprávu o hospodaření a Václava Podlahová Zprávu revizní. Valná hromada dále hlasováním rozhodla, že členské příspěvky na rok 2023 budou pro mladé hasiče 100,- Kč, pro řádné členy 300,- Kč a členové starší 70 let budou od placení členského příspěvku osvobozeni (41–0–0). Následně Stanislav Kaisler přednesl návrh rozpočtu na rok 2023, který byl posléze schválen (41–0–0). S plánem činnosti na rok 2023 seznámil přítomné rovněž starosta SDH Stanislav Kaisler, tento plán byl schválen hlasováním (41–0–0). Valná hromada následně schválila Stanislava Kaislera, Radka Bendu a Romana Urbana jako delegáty na Valnou hromadu okrsku, která se bude konat 27. 1. 2023 (41–0–0).

V diskusi všichni přítomní hosté poděkovali Sboru za práci v uplynulém období a popřáli mu mnoho úspěchu v roce následujícím. Starosta pan Stanislav Kaisler představil novou členu Karolínu Horváthovou a přítomné seznámil se zřízením datové schránky pro náš sbor. Předsedkyně návrhové komise Karolína Fukalová přednesla návrh na usnesení, které bylo také následně schváleno (41–0–0).

Starosta pan Stanislav Kaisler na závěr poděkoval všem za činnost v uplynulém období a popřál všem vše nejlepší v novém roce.

Dokumenty ke stažení:
Zpráva o činnosti
Plán činnosti na příští rok
Usnesení