14. 1. 2022 - Valná hromada SHČMS - Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí

V klubovně hasičské zbrojnice se v pátek 14. 1. 2022 sešlo jednání Valné hromady SHČMS - Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí.

PROGRAM:
 1. Zahájení, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
 2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise
 4. Předání vyznamenání
 5. Zpráva výboru o činnosti SDH
 6. Zpráva pokladníka SDH
 7. Zpráva revizorky SDH
 8. Schválení výše členských příspěvků
 9. Návrh rozpočtu
 10. Plán činnosti
 11. Diskuse
 12. Usnesení, závěr
 13. Občerstvení, volná zábava

Jednání zahájil starosta SDH Stanislav Kaisler přivítáním všech přítomných členů SDH a delegáta výboru okrsku Veselí nad Lužnicí pana Josefa Slípky z SDH Horusice. Konstatoval, že dle presenční listiny je z 58 řádných členů Sboru přítomno 45, omluveno 9 a nepřítomno 5 členů SDH, což je potřebná nadpoloviční většina členů a Valná hromada tak je usnášeníschopná. 3 mladí členové byli přítomni všichni. Starosta pan Kaisler následně požádal přítomné, aby společně minutou ticha uctili památku pana Václava Urbana, který nás 9. června 2021 navždy opustil.

Následně Stanislav Kaisler přítomné seznámil s navrženým programem, který byl schválen v poměru hlasů 45 pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování (38–0–0). Zapisovatelem byl jmenován Karel Horváth, jednatel sboru. Jako Ověřovatelé zápisu byli navrženi Karolína Fukalová a Roman Filípek (schváleno 38–0–0). Do návrhové komise byli navrženi Martina Jakešová, Jiří Jůn a Jiří Janák (schválena 38–0–0).

Vybraní členové poté z rukou starosty SDH Stanislava Kaislera převzali ocenění. Medaile Za věrnost za 10 let Filípková Věra, Jakeš Filip a Urban Petr. Stužka Za věrnost za 20 let Bendová Iveta, Fukalová Martina, Horváth Karel, Jakešová Martina, Rybářová Marcela, Skálová Ilona, Urbanová Eva a Zimmel František. Stužka Za věrnost za 30 let Březinová Eva a Macek Karel. Stužka Za věrnost za 50 let Březina Jaroslav, Klípa Jaroslav a Macháček František. Čestné uznání SDH Roman Rosický. Čestné uznání OSH Šimonovič Petr. Medaile Za příkladnou práci Zimmel František.

Náměstek starosty SDH Radek Benda předložil Zprávu o činnosti, Roman Jedlička Zprávu o hospodaření a Václava Podlahová Zprávu revizní. Všechny zprávy byly zpracovány za roky 2020 a také 2021. Valná hromada dále hlasováním rozhodla, že členské příspěvky na rok 2022 budou zvýšeny na 300,- Kč, s tím, že členové starší 70 let a mladší 18 let jsou od placení členského příspěvku osvobozeni (38–0–0). Následně Stanislav Kaisler přednesl návrh rozpočtu na rok 2022, který byl posléze schválen (38–0–0). S plánem činnosti na rok 2022 seznámil přítomné rovněž starosta SDH Stanislav Kaisler, tento plán byl schválen hlasováním (38–0–0). Valná hromada následně schválila Stanislava Kaislera, Radka Bendu a Romana Jedličku jako delegáty na Valnou hromadu okrsku, která se bude konat 21. 1. 2022 (38–0–0).

V diskusi všichni přítomní hosté poděkovali Sboru za práci v uplynulém období a popřáli mu mnoho úspěchu v roce následujícím. Starosta pan Stanislav Kaisler přítomné seznámil se stavem očkování v zásahové jednotce. Předsedkyně návrhové komise Martina Jakešová přednesla návrh na usnesení, které bylo také následně schváleno (38–0–0).

Starosta pan Stanislav Kaisler na závěr poděkoval všem za činnost v uplynulém období a popřál všem vše nejlepší v novém roce.

Dokumenty ke stažení:
Zpráva o činnosti
Plán činnosti na příští rok
Usnesení