8. 12. 2017 - Výroční valná hromada SHČMS - Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí

V klubovně hasičské zbrojnice se v pátek 8. 12. 2017 sešlo jednání Výroční valné hromady SHČMS - Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí.

PROGRAM:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti
 4. Zpráva o hospodaření
 5. Zpráva revizní
 6. Volba delegátů na Valnou hromadu okrsku
 7. Návrh plánu činnosti na příští rok
 8. Schválení výše členských příspěvků na příští rok
 9. Návrh rozpočtu na příští rok
 10. Ocenění členů
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Občerstvení, volná zábava

Jednání zahájil v 18.40 starosta SDH pan Stanislav Kaisler přivítáním všech přítomných členů SDH a hostů, kterými byla pan František Podlaha, velitel HZS JčK PS Tábor, pan Libor Šmahlík, velitel HZS JčK PS Soběslav a pan František Slípka, zástupce okrsku Veselí nad Lužnicí. Konstatoval, že dle presenční listiny je z 54 řádných členů Sboru přítomno 38, omluveno 10 a nepřítomno 6 členů SDH, což je potřebná dvoutřetinová většina členů a Výroční valná hromada tak je usnášeníschopná. Z 10 mladých členů bylo přítomno 8 a nepřítomni 2.

Následně pan Kaisler přítomné seznámil s navrženým programem, který byl schválen v poměru hlasů 38 pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování (38–0–0). Do návrhové komise byli navrženi paní Lenka Horváthová, paní Eva Urbanová a pan Petr Urban. Návrhová komise byla v tomto složení schválena (38–0–0). Zapisovatelem byl jmenován pan Karel Fukal, jednatel sboru. Jako ověřovatelé zápisu byli navržení paní Iveta Bendová a pan Jaroslav Březina ml. (schváleno 38–0–0).

Místostarosta SDH pan Radel Benda předložil Zprávu o činnosti od minulé valné hromady, hospodář pan Roman Jedlička Zprávu pokladní a předsedkyně KRR paní Václava Podlahová Zprávu revizní.

Jako delegáti na valnou hromadu okrsku, která se bude konat v lednu příštího roku byli schváleni pánové Stanislav Kaisler, Radek Benda, Roman Jedlička a Roman Urban (38–0–0).

S plánem činnosti na rok 2018 seznámil přítomné starosta SDH pan Stanislav Kaisler. Ten byl schválen hlasováním (38–0–0). Valná hromada dále hlasováním rozhodla, že výše členských příspěvků na rok 2018 zůstane ve výši 200,- Kč, s tím, že členové starší 70 let a mladší 18 let jsou od placení členského příspěvku osvobozeni (38–0–0). Následně starosta SDH pan Kaisler přednesl návrh rozpočtu na rok 2018, který byl posléze schválen (38–0–0).

V diskusi nejprve pan Šmahlík poděkoval za spolupráci především členům naší zásahové jednotky, kteří letos absolvovali nebývale vysoké množství výjezdů a s potěšením kvitoval, že v zásahové jednotce přibývají mladí členové. Následně pan Podlaha rovněž poděkoval za činnost při zásazích. Poděkoval rovněž za péči o CAS-32 Tatra 148, se kterou kdysi ještě na Tranzitu také pracoval. Dále se krátce zmínil o statistice zásahů v okrese Tábor. Vyjádřil rovněž překvapení, že již několik let na naší valnou hromadu nechodí zástupci města. Pan Slípka pozdravil náš sbor jménem okrsku Veselí nad Lužnicí a také zmínil některá čísla ze statistiky zásahů. Dále se do diskuse zapojil pan Kaisler a zmínil dobré i špatné zkušenosti z aplikací PORT.ALL. Rovněž v diskusi přednesl návrh, aby se příští valná hromada konala až v lednu, přibližně druhý víkend v roce, z důvodu zjednodušení administrativy. Proti tomuto návrhu nebyly žádné námitky.

Starosta pan Kaisler spolu s místostarostou panem Bendou následně ocenili některé členy. Stužka za věrnost za 20 let členství byla udělena panu Petru Čížkovi, Čestné uznání SDH si pak převzali Filip Jakeš, Petr Urban, Matěj Záhorský a Radka Veselá.

Na závěr oficiální části předsedkyně návrhové komise paní Horváthová přednesla návrh na usnesení, které bylo následně schváleno (38–0–0).

Dokumenty ke stažení:
Zpráva o činnosti
Plán činnosti na příští rok
Usnesení